Stručný přehled klinických výsledků EECP (data z registrů)

Tato část obsahuje přehled některých klíčových studií publikovaných v impaktovaných lékařských časopisech a začíná přehledem z Mezinárodního registru EECP pacientů s více než 5000 pacienty, který poskytuje údaje dokládající terapeutické výsledky a dobu trvání přínosu z léčby a také CCS funkční systém tříd.

Funkční klasifikace anginy pectoris Kanadské kardiovaskulární společnosti (CSS)

Níže uvedená tabulka nastiňuje bodovací systém odstupňování závažnosti příznaků, kterými trpí lidé s anginou pectoris. Máte-li anginu pectoris, budete se možná chtít podívat na níže uvedenou tabulku a odstupňovat Vaše příznaky anginy pectoris dle tříd I (mírná) až IV (těžká).
Údaje shromážděné Mezinárodním registrem EECP pacientů s více než 5000 pacienty (viz IEPR studie níže) ukázaly:

 • Po 24 měsících sledování 31% pacientů zaznamenalo vymizení anginy pectoris v porovnání s 0% na počátku studie
 • 82% pacientů se po EECP zlepšilo o jednu nebo více CCS tříd
 • 43,9% pacientů se po EECP zlepšilo o dvě či více CCS tříd
 • Výhody přetrvávaly po 24 měsících, tabulka níže shrnuje data:
Klinická zjištění Vlastnosti  Třída
bez omezení běžné činnosti  Běžná tělesná aktivita (jako chůze či stoupání do schodů) nezpůsobuje anginu pectoris. Angina pectoris se může vyskytnout s náročnou rychlou nebo dlouhodobou námahou při práci nebo rekreaci I.
mírné omezení běžné činnosti  Angina pectoris se může vyskytnout při
 • chůzí či při stoupání do schodů 
 • při chůzi do kopce
 • při chůzi nebo stoupání do schodů po jídle nebo v chladu v zimě, nebo v případě emočního stresu
 • při chůzi na vzdálenost více než 2 bloky při normálním tepu a za běžných podmínek
 • při stoupání více než jednoho poschodí při normálním tempu za běžných podmínek
II.
významné omezení běžné tělesné aktivity  Angina pectoris se může vyskytnout při
chůzi kolem 1 – 2 bloků po rovině nebo
 • stoupání jednoho poschodí schodů v běžných podmínkách za normálního tempa
III.
nemůže vykonávat jakékoli fyzické aktivity bez nepříjemných pocitů Angina pectoris může být přítomna v klidovém režimu  IV.

Mezinárodní registr EECP pacientů (IEPR) poskytuje údaje, které dokládají terapeutické výsledky a dobu trvání přínosu léčby

N = počet pacientů vykazujících anginu pectoris v tomto časovém bodě

  Před EECP
(N = 4094)
Po EECP
(N = 3900)
6 měsíců
po EECP
(N = 3089)
12 měsíců
po EECP
(N = 2807) 
24 měsíců
po EECP
(N = 2036)
Bez anginy pectoris (%) - 20,5 28,0 29,1 31,5
Třída I (%) 3,2 25,8 22,1 20,9 21,4
Třída II (%) 13,9 36,6 29,7 29,3 26,5
Třída III (%) 58,9 14,4 16,0 16,8 16,0
Třída IV (%) 24,0 2,7 4,1 4,0 4,7
Zlepšení o > 1 třídu (%)   82,3  
Zlepšení o > 2 třídy (%)   43,9  
Bez zhoršení anginy pectoris od ukončení EECP (%)     78,3 73,7 73,8
Zlepšení anginy pectoris od doby před EECP (%)   82,3 80,8 79,8 80,9
Užívaní Nitroglycerinu (%) 69,0 35,5 42,0 43,8 44,5


Souhrn údajů Mezinárodního registru EECP pacientů (IEPR)

 • V lednu 1998 byla započata Fáze 1 IEPR za účelem dokumentace charakteristik pacientů, bezpečnosti, účinnosti a dlouhodobých výsledků EECP léčby u pacientů léčených v klinické praxi. IEPR je dobrovolným registrem otevřeným všem poskytovatelům EECP, do nějž jsou zařazeni pacienti s anginou pectoris v pořadí, jak byli léčeni. V době ukončení Fáze 1, tedy 1. července 2001, bylo do registru zařazeno více než 5000 pacientů.
 • Léčebné výsledky (pokles anginózních symptomů a užívání nitroglycerinu, zlepšení kvality života) hlášené IEPR potvrzují ty, které byly pozorovány při MUST-EECP studii, jako i výsledky pozorované v jiných studiích. Analýza dlouhodobých výsledků ukazuje, že klinické přínosy dosažené EECP terapií jsou udržovány minimálně po 24 měsících po úvodní fázi léčby.
 • IEPR Fáze 2, který byla zahájena v lednu 2002 s cílem zařazení 2500 pacientů, rozšiřuje data pacientů s chronickou stabilní anginou pectoris z Fáze 1 o specifické údaje pacientů týkající se srdečního selhání. IEPR poskytl údaje pro prezentace na všech významných kardiologických zasedáních pořádaných po celém světě, navíc k poskytování dat pro publikace ve významných impaktovaných kardiologických časopisech. Informace o IEPR a kompletní IEPR bibliografii lze nalézt na adrese: www.edc.gsph.pitt.edu/iepr

 MUST-EECP

 • Arora, et al,6 Columbia-Presbyterian Medical Center, New York, NY
 • Multicentrická MUST-EECP studie byla randomizována, řízená studie prováděná v sedmi popředních univerzitních nemocnicích ve Spojených státech. Studie hodnotila účinnost EECP léčby testováním reprodukovatelnosti přínosů pozorovaných v dřívějších studiích.
 • Pacienti byli náhodně rozdělený do aktivní léčebné skupiny (aplikovaný plný EECP léčebný tlak) či „falešné“ léčebné skupiny (aplikovaný minimální EECP tlak).
 • Pacienti v aktivní EECP léčebné skupině prokázali statisticky významné zvýšení doby útlumu ST segmentu vyvolaného cvičením při porovnání s „falešnou“ skupinou a výchozím stavem a vykázali statisticky významný pokles frekvence epizod anginy pectoris v porovnání s „falešnou“ skupinou a výchozím stavem.
 • Doba cvičení se významně zvýšila u obou skupin, nicméně zvýšení v aktivní EECP skupině bylo větší.
 • Multicentrická studie EECP (MUST-EECP: Vliv EECP na cvičením vyvolanou ischemii myokardu a epizody anginy pectoris. The Journal of the American College of Cardiology, 33(7), 1833-1840


Městnavé srdeční selhání – ověřovací studie

 • Tato multicentrická ověřovací studie prokázala, že s uvážlivým výběrem pacientů, pozornou aplikací a monitoringem byla EECP léčba dobře snášena u pacientů se stabilním srdečním selháním. EECP léčba se u této skupiny pacientů jeví při použití jako doplňková léčba bezpečnou. Údaje o účinnosti naznačují, že EECP léčba může zlepšit zátěžovou kapacitu a funkční stav a zvýšit kvalitu života v krátkodobém horizontu a po šesti měsících po ukončení léčby.
 • Výsledky této ověřovací studie potvrdily nálezy zpráv IEPR ohledně pacientů s LVD či anamnézou srdečního selhání, a iniciovali zahájení PEECH studie.
 • Soran, et al, 7 University of Pittsburgh, PA

PEECH studie

Prospektivní hodnocení účinnosti EECP u městnavého srdečního selhání hodnotila PEECH studie. Výsledky ukázaly, že EECP léčba byla významně účinnější, co se týče zvýšení doby zátěže, než samotná optimální farmakologická terapie.

Po šesti měsících se doba cvičení u EECP skupiny zvýšila a u kontrolní skupiny snížila. Další cílové parametry stavu symptomů, posuzované dle funkční třídy New York Heart Association (NYHA), se v EECP skupině v 31% zlepšily ve srovnání s 16% v kontrolní skupině. Celková kvalita života se také u pacientů léčených EECP terapií významně zlepšila.

Střední hemodynamika

V této studii katetrizační laboratoře Michaels a spol. prokázali, že “EECP jednoznačně a významně zvyšuje diastolický a střední tlak a snižuje systolický tlak v centrální aortě a koronární arterii. Průtok koronárními arteriemi, měřený jak Dopplerovou, tak i angiografickou technikou, se při EECP zvyšuje. Kombinované účinky systolického odlehčení a zvýšení tlaku koronární perfuze prokázaly, že EECP může sloužit jako potenciální mechanické pomocné zařízení. "

Michaels, et al, 4 University of California, San Francisco, CA

Souhrnná tabulka: publikované řízené a neřízené studie EECP u pacientů se stabilní anginou pectoris

Studie(Ref.) Rok Počet pacientů Doba trvání léčby (h) Angina pectoris (% více než či rovno 1. CCS třídě)*2 Užívání Nitrátu Zátěžová tolerance Doba do poklesu ST  Srdeční perfuze (%)*
 Lawson a kol.  1998  60  35  ↓    ↑    ↑(75%)
 Arora a kol.  1999  139  35  ↓  ↓  ↑  ↑  
 Lawson a kol.  2000  33  35-36  ↓  ↓      ↑(79%)
Lawson a kol.  2000  2289  35  ↓(74%)*        
Urano a kol.  2001  12  35      ↑  ↑  ↑
Masuda a kol.  2001  11  35      ↑  ↑  ↑
Stysel a kol.  2001  395  35  ↓        
Barsness a kol.  2001  978  35  ↓(81%)*  ↓      
Styset a kol.  2002  175  35  ↓(85%)*    ↑    ↑(83%)

1 převzato od Bonetti a kol.
* % pacientů, pro které tato kritéria platí je uvedeno v závorce
2 CCS = Kanadská kardiovaskulární společnost
↓= sníženo ↑= zvýšeno

EECP snižuje systolický krevní tlak

Nedávná studie 108 pacientů, kteří podstoupili EECP ukázala, že po EECP léčbě se systolický krevní tlak významně snižuje.

Rozvrstvené rozdíly byly trvalé po jednotlivých EECP sezeních, na konci EECP běhu a 6 týdnů po konečném EECP sezení a byly nezávislé na změnách kardiovaskulárních léků. Snížení systolického krevního tlaku pravděpodobně přispěje k příznivým výsledkům EECP.

Am Heart J. 2008 Dec;156(6):1217-22.

 

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Adresa: Kabelíkova 1, 75002 Přerov, Česká republika
  Telefon: +420 581 243 675 Email:  info@eecp.cz